W Domu Pogodnej Starości w Łowiczu obowiązują dwa regulaminy: Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin pobytu.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POGODNEJ STAROŚCI

w ŁOWICZU

Łowicz, sierpień 2019 roku.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Domu Pogodnej Starości w Łowiczu, zwany

dalej „Regulaminem” określa organizację, zasady działania oraz zakres i poziom

usług świadczonych przez Dom Pogodnej Starości w Łowiczu

zwanym dalej „Domem”.

§ 2

Dom Pogodnej Starości w Łowiczu działa na podstawie:

1) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.

Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

2) Niniejszego regulaminu

3) Statutu Domu Pogodnej Starości

§ 3

1.Dom Pogodnej Starości jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Fundację „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”; 99-400 Łowicz ul. Papieska 6.

podległą bezpośrednio właściwemu co do miejsca siedziby Sądowi Rejestrowemu oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

2.Siedzibą Domu Pogodnej Starości jest miasto Łowicz.

3.Dom jest zlokalizowany w Łowiczu przy ulicy Papieskiej 6.

4.Dom używa nazwy : Dom Pogodnej Starości

§ 4

1). Dom działa na zasadzie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, przeznaczony jest łącznie dla 97 osób.

2). Dom jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom pobyt zarówno stały

jak i okresowy – zapewniającą całodobową opiekę.

3). Dom świadczy usługi bytowe,opiekuńcze i wspomagające mieszkańcom Domu, w szczególności mające na celu pomoc w czynnościach życia codziennego osób niepełnosprawnych przebywających w Domu.

4). Dom prowadzi usługi na rzecz osób starszych, przewlekle chorych,

niepełnosprawnych, ze środowiska, potencjalnych kandydatów na mieszkańców

Domu.

ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA DOMEM

§ 5

1.Pracą Domu kieruje Kierownik placówki.

2.Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Pogodnej Starości.

3. Na zewnątrz Dom reprezentować może: Kierownik Domu lub członek Zarządu Fundacji.

3.W działalności Domu obowiązują zasady praworządności, sprawiedliwości,

gospodarności, służebności wobec swoich klientów i współdziałania ze

społeczeństwem.

4.Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Domu określa

Ogólny Kodeks etyczny oraz Kodeks Pracy.

§ 6

1.Kierownik kierując Domem, w szczególności:

1) określają organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Domu,

2) dokonują podziału zadań w kierownictwie Domu i kieruje ich pracą,

3) określają zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i

podnoszenie ich kwalifikacji,

4) rozstrzygają sprawy sporne miedzy pracownikami,

5) zapewniają skuteczny nadzór nad praca podległych pracowników,

7) nadzorują przestrzeganie przez pracowników Domu dyscypliny pracy i

właściwego stosunku do mieszkańców Domu.

8) prowadzą nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług

9) sprawują bieżącą kontrolę i nadzór nad opracowywaniem i realizacją

indywidualnych planów wspierania mieszkańców,

10) wykonują nadzór nad warunkami życia mieszkańców.

2.Kierownik zapewnia system kontroli zarządczej, który obejmuje:

1) zgodność działalności z przepisami prawa,

2) skuteczne i efektywne działania,

3) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego zachowania,

4) efektywność i skuteczność przepływu informacji,

5) zarządzanie ryzykiem.

§ 7

Do podstawowych obowiązków pracownika socjalnego należy:

1) prowadzenie szczegółowej ewidencji wszystkich pensjonariuszy przebywających w Domu Pogodnej Starości w Łowiczu, zgodnie z wymienioną w regulaminie Ustawą o Pomocy Społecznej

2) rozstrzyganie ewentualnych wewnętrznych sporów wśród pensjonariuszami a pracującym w Domu personelem.

3) kontrola czasu pracy i przepisów Prawa Pracy,

4) kontrola bieżąca zasadności wydatków Domu.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU

§ 8

I. W skład struktury organizacyjnej Domu wchodzą działy:

Dział Opiekuńczo – Terapeutyczny, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

– lekarz,

– pielęgniarki,

– opiekunowie.

Do zadań działu należy:

1. zapewnienie właściwej opieki medycznej nad mieszkańcami

Domu,

2. dopilnowanie przyjmowania leków,

3. utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego,

4. prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkańców,

5. wydawanie posiłków i karmienie mieszkańców niezdolnych do samodzielnego ich

spożywania,

6. ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych

czynności,

7. pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

8. prowadzenie ewidencji badań okresowych pracowników,

9.kreowanie modelu zachowań pro zdrowotnych ze szczególnym propagowaniem

różnych form zajęć ruchowych, które pozwolą na utrzymanie możliwie dobrej

sprawności fizycznej mieszkańców,

10.współpraca z placówkami opieki zdrowotnej,

11.zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia

osobistego,

12.pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów,

13.prowadzenie terapii zajęciowej wśród mieszkańców oraz ich aktywizacja,

14.inspirowanie mieszkańców do udziału w amatorskich pracach artystycznych oraz

tworzenie kół zainteresowań i eksponowanie ich twórczości,

15.zapewnienie kontaktu z kapłanami i udział w praktykach religijnych zgodnie z

wyznaniem mieszkańców, organizowanie ostatniej posługi,

16.utrzymanie należytego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i w

pomieszczeniach towarzyszących,

17.prowadzenie dokumentacji mieszkańców,

18.utrzymanie kontaktu z rodzinami mieszkańców i środowiskiem,

19. prowadzenie ewidencji nieobecności mieszkańców, księgi wejść i wyjść.

20.opieka nad mieszkańcami podczas organizowanych wydarzeń przez Dom,

21.ustalenie aktualnej sytuacji przed przyjęciem osoby do Domu w oparciu o wywiad

z mieszkańcem jak i opiekunem prawnym, która stanowi podstawę

indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do Domu,

Szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy

określa „zakres czynności”.

II. Dział administracyjno – gospodarczy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1. pracownicy socjalni,

2. sprzątaczki

3. konserwatorzy

Do zadań działu należy:

1. utrzymanie w pełnej sprawności wyposażeniu Domu,

2. zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego

funkcjonowania Domu,

3. utrzymanie w czystości oraz konserwacja bielizny i odzieży użytkowanej przez

mieszkańców Domu oraz będącej na wyposażeniu Domu,

4. prowadzenie remontów i napraw, a także dbanie o racjonalne wykorzystanie

środków rzeczowych i finansowych przeznaczonych na te cele,

5. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków i urządzeń,

6. prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i

zaopatrzeniem,

7. utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych Domu,

8.zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem,

9.współpraca z działem terapeutyczno-opiekuńczym,

10. rozliczanie inwentaryzacji,

11. bezpieczne przechowywanie depozytów mieszkańców,

IV. DOM ŚWIADCZY USŁUGI , zgodnie z obowiązującym standardem usług:

1.Bytowe, zapewniając:

– miejsce zamieszkania, wyposażenie niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę

pościelową,

– wyżywienie w tym dietetyczne zgodnie ze wskazówkami lekarza, w ramach

obowiązujących norm żywieniowych,

– utrzymanie czystości,

2.Opiekuńcze, polegające na:

– udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

– pielęgnacji,

– niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

3.Wspomagające, polegające na:

1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

2. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

3. umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

4. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

5. stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną

i społecznością lokalną,

6. działaniu zmierzającym do usamodzielnienia się mieszkańca, w miarę jego

możliwości,

7. zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i

przedmiotów wartościowych,

8. zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do

informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

9. sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

§ 9

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU:

1. Pobyt w Domu jest odpłatny ustalony przez Kierownika placówki.

2. Płatności za pobyt odbywają się przelewem na rachunek bankowy Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” o numerze: 98 1240 1819 1111 0010 0705 1480. Przelew bankowy winien zawierać imię i nazwisko pensjonariusza za którego pobyt jest ponoszony oraz numer zawartej umowy.

3. Stawka za pobyt ustalana jest indywidualnie przy podpisywaniu umowy z pensjonariuszem, a zmiana stawki wymaga aneksu do tej umowy.

4. Odpłatności za pobyt pobierane są z góry na następny miesiąc – zgodnie z zawartą z pensjonariuszem umową do dnia 25 każdego miesiąca. Przy czym liczy się się data wpływu środków na konto Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”.

5. Brak zaksięgowania środków w powyższym terminie na koncie Fundacji skutkuje wystosowaniem pisemnego przypomnienia o konieczności zapłaty, w przypadku dalszego braku wpływu środków do pierwszego dnia miesiąca, Fundacja może zerwać umowę o pobyt.

6. Z każdym mieszkańcem lub prawnym opiekunem zostaje zawarta indywidualna

umowa cywilno – prawna.

§ 10

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA:

1. Mieszkaniec ma prawo do:

organizowania czasu wolnego według własnego uznania,

– należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców,

– uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach z nich

korzystania,

– uzyskania właściwej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,

– pomocy ze strony opiekuna w rozwiązywaniu osobistych

problemów,

– posiadania własnych, a jednocześnie spełniających wymogi sanitarne sprzętów i

przedmiotów osobistych,

– posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,

– oddawania rzeczy i przedmiotów wartościowych do depozytu Domu na zasadach

określonych obowiązującym zarządzeniem depozytowym,

– zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego mieszkania,

– utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,

– włączanie się do pracy na rzecz Domu,

– swobodnego wypowiadania swoich uwag na temat organizacji Domu, realizacji

poprzez Dom praw mieszkańców, oraz w innych istotnych sprawach,

– przebywania poza Domem w okresach dłuższych niż doba po uprzednim

powiadomieniu kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego, pielęgniarki lub

Kierownika. Jeżeli osoba posiada opiekuna prawnego, zgoda na pobyt poza Domem musi zostać przez niego zaakceptowana pisemnie.

– przygotowywania sobie dodatkowych posiłków w ogólnie dostępnym aneksie

kuchennym,

– uzyskania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i okresu przebywania

poza Domem,

– zamieszkania w wybranym bądź zaproponowanym przez Kierownika domu pokoju.

Pokój mieszkalny stanowi namiastkę domu rodzinnego, każde wejście osoby tam nie

mieszkającej – wymaga zgody mieszkańca tego pokoju,

– zgłaszania skarg i wniosków do kierownika działu terapeutyczno – opiekuńczego i

Kierownika Domu,

  • osobistych rozmów z Kierownikiem Domu w sprawie skarg i wniosków.

Dni przyjęć: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-10:00.

– korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych

przepisów.

2. Obowiązkiem mieszkańca jest:

– dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu a w

szczególności będące w bezpośredniej jego dyspozycji,

– uzyskanie zgody Kierownika Domu na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane z

demontowaniem urządzeń i sprzętu,

– niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub

urządzeń Domu,

-właściwe korzystanie z kuchenek, dbanie o ich stan i porządek oraz nie wynoszenie

sprzętu,

-przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków:

śniadanie – 730 – 9:00

obiad – 1130 – 1330

kolacja – 1830 – 2000

– ponoszenie terminowych opłat za pobyt w Domu, termin wpłaty ustalony jest w umowie zawieranej z pensjonariuszem/opiekunem prawnym tej osoby.

– kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i

pracowników Domu,

– przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i

pracownikami oraz stosowanie się do zaleceń Kierownika Domu, oraz pracowników

działu terapeutyczno- opiekuńczego,

– zachowanie trzeźwości,

– przestrzegania zakazu palenia w Domu, poza miejscami do tego wyznaczonymi,

– zgłaszanie opiekunowi/pielęgniarce dyżurnej zamiaru przebywania poza Domem,

– w przypadku nieobecności – pisemnego zgłoszenia trzy dni przed terminem

Kierownikowi Domu lub dyżurującemu pracownikowi działu terapeutyczno –

opiekuńczego,

– powiadomienie Kierownika Domu lub pracownika socjalnego o sytuacjach uniemożliwiających powrót do Domu w terminie

wcześniej ustalonym. W takich sytuacjach mieszkaniec ma obowiązek podać nowy

termin powrotu,

– zgłaszanie opiekunowi faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i

znajomych,

– przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600 .

§ 10

Przypadki nie stosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem

rozpatrywania przez Kierownika Domu, który wyda stosowne upomnienie a w skrajnych przypadkach może wymówić osobie niestosującej się zawartą umowę o pobyt.

§ 11

Kierownik Domu zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego

Regulaminu:

1. pracowników Domu,

2. mieszkańców Domu,

3. wolontariuszy pracujących na rzecz Domu.

§ 12

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Kierownika placówki.

…………………………..

Dyrektor Domu Pogodnej Starości w Łowiczu

 

Regulamin pobytu w Domu Pogodnej Starości w Łowiczu

§ 1

1.       Regulamin pobytu mieszkańców (obok Regulaminu Organizacyjnego Domu Pogodnej Starości w Łowiczu), zwany dalej Domem określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz podstawowe prawa i obowiązki mieszkańców w tym Domu.

2.       Wszyscy mieszkańcy-bez względu na wiek, status społeczny i wysokość ponoszonych opłat za pobyt są równi i mają jednakowe prawa i obowiązki wynikające z tego regulaminu.

3.       Realizując swoje prawa, mieszkaniec nie może naruszać praw innych mieszkańców.

 

§ 2

1.       Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.

2.       Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie własnej woli lub decyzji administracyjnej wystawionej przez właściwy organ.

3.       Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb regulowania odpłatności ustalone zostają indywidualnie w umowie o pobyt zawartej z pensjonariuszem.

4.       Domem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.

5.       Kierownik Domu wpływa na kształtowanie właściwej atmosfery w Domu, która uzależniona jest w dużej mierze od wzajemnych , prawidłowych stosunków personelu i mieszkańców Domu.

6.       W ramach obowiązujących przepisów Kierownik Domu może wydawać przepisy wewnętrzne, w tym regulować bardziej szczegółowo zakresy praw i obowiązków oraz zasady funkcjonowania mieszkańców na terenie Domu, obejmujące zasady zgodnego i niekonfliktowego współżycia w określonych sytuacjach.

 

§ 3

1.       Dom  zapewnia swoim mieszkańcom, całodobową opiekę oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu.

2.       Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

3.       Określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu oraz zakres świadczonych na ich rzecz usług należy do zadań Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego, który opracowuje indywidualny plan wsparcia mieszkańca,

z jego udziałem, o ile ten udział jest możliwy.

 § 4

1.       Nowoprzybyli mieszkańcy przyjmowani są do pokoi na wolne miejsca.

2.       O przydziale mieszkańca do pokoju decyduje Kierownik Domu.

3.       Decyzją Kierownika Domu mieszkaniec  może być przeniesiony do innego pokoju na wniosek mieszkańca oraz na wniosek pracowników Domu ze względów pielęgnacyjnych, organizacyjnych, terapeutycznych lub ze względów bezpieczeństwa.

4.       O zmianie o której mowa w ust. 3 informowany jest niezwłocznie mieszkaniec i jego rodzina.

5.       Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi zamieszkanie w pokoju jedno, dwu lub trzyosobowym, wyposażonym w meble, sprzęt codziennego użytku, pościel i inne wyposażenie niezbędne do życia w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków domowych.

6.       Mieszkaniec może wyposażyć  swój pokój we własne meble i przedmioty, za zgodą Kierownika, z pokoju, nie spowoduje nadmiernego zagęszczenia powierzchni mieszkalnych oraz nie wpłynie na pogorszenie warunków porządkowych, sanitarnych, a w szczególności ochrony ppoż.

7.       Dla zabezpieczenia dostępu do pokoju i znajdujących się tam rzeczy, mieszkaniec pokoju ma prawo otrzymać klucz do pokoju i zamykać go w momencie jego opuszczenia, przyjmując do wiadomości, że:

1)      samowolna wymiana zamka w drzwiach pokoju jest niedozwolona,

2)      Dom nie ponosi odpowiedzialności za skutki, jakie mogą powstać z powodu samowolnej wymiany zamka przez mieszkańca,

3)      klucz zapasowy w którego posiadaniu są pracownicy administracji Domu może być użyty w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy mieszkańcowi i zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia.

 

§ 5

1)      Mieszkaniec Domu korzysta z własnych leków, środków higieny doraźnej, odzieży i obuwia, przy czym Mieszkańcowi przysługuje dostęp do pomieszczenia pralni pomocniczej ogólnodostępnej.§ 6

1.       Dom zapewnia każdemu mieszkańcowi całodzienne wyżywienie składające się co najmniej z czterech posiłków (śniadania, obiadu, podwieczorka i kolacji) zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi oraz według wskazań lekarza.

2.       Planowane jadłospisy uwzględniające, w miarę możliwości, gusty mieszkańców.

3.       W Domu zawsze są dostępne między posiłkami napoje i jedzenie (np. herbata, pieczywo, itp.).

4.       Miejscem wydawania i spożywania posiłku jest stołówka. Posiłki wydawane są w godzinach:

1)      Śniadanie od 07.30-9.00

2)      Obiad od 11.30-13.30

3)      Kolacja od 18.30-20.00

5.       W razie choroby lub niedyspozycji mieszkaniec może otrzymać i spożyć posiłek w swoim pokoju w tym również poza wyznaczoną porą do spożycia, a w razie potrzeby być karmionym.

6.       Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z odpowiednio wyposażonej kuchenki podręcznej znajdującej się na terenie Domu, celem przygotowania własnych, dodatkowych posiłków.

 

§ 7

1.       Dom zapewnia mieszkańcom do własnego użytku:1)      Podstawowe środki i przedmioty do higieny osobistej,

2)      Odpowiednie środki czyszczące, jeżeli samodzielnie sprząta swój pokój w podstawowym zakresie.

2.       Dom zapewnia mieszkańcom:1)      pranie i wymianę bielizny osobistej, odzieży , bielizny pościelowej i ręczników,

2)      utrzymanie pokoi mieszkalnych w czystości , jego sprzątanie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zakresu uzgodnionego z mieszkańcem,

3)      pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wszystkim mieszkańcom (np. karmienie, ubieranie, mycie, itp.), którzy nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności lub wynikają one z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca.

3.       Dom zapewnia mieszkańcom pomoc w organizacji dnia codziennego,

w załatwianiu spraw osobistych.

 

§ 8

1.       Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.§ 9

1.       Mieszkaniec ma prawo do aktywnego trybu życia stosownie do stanu zdrowia, uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym na terenie Domu np.

w wyborach samorządowych, uroczystościach, imprezach, spotkaniach, wycieczkach, itp.2.       Dom zapewnić może organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, zajęć rekreacyjnych oraz dostęp do szeroko rozumianej kultury, itp. poprzez organizację czasu wolnego przez personel.

3.       Dom zapewnia spokój i bezpieczeństwo na swoim terenie oraz niezbędną opiekę w czasie zorganizowanych przez Dom zajęć.§ 10

1.      Dom zapewnia możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych.

2.      Mieszkaniec Domu na prawo do własnego poglądu i stosunku do religii.

3.      Mieszkaniec Domu ma prawo do niezależności swoich poglądów w każdej innej dziedzinie (politycznej, kulturalnej itp.) i swobodnego ich wyrażania w kulturalnej formie.

 

§ 11

1.      Mieszkaniec Domu może bezpiecznie przechowywać swoje pieniądze i rzeczy wartościowe za pokwitowaniem, w depozycie Domu.

2.      Dom nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, których mieszkaniec nie złożył do depozytu Domu.

3.      Mieszkaniec ma prawo do zabezpieczenia dowodu osobistego przed kradzieżą lub zagubieniem. W tym celu, Mieszkaniec może przekazać swój dowód, za pisemnym potwierdzeniem, do przechowania pracownikowi socjalnemu.

 

§ 12

1.      Mieszkańcy mają możliwość rozmawiania o swoich sprawach i problemach poufnie między sobą oraz z pracownikami Domu.

2.      Wszelkie informacje o mieszkańcu, dotyczące jego spraw osobistych (np. rodzinnych, finansowych, zdrowotnych ), będące w posiadaniu pracowników Domu i jego osobowa dokumentacja, są poufne i dostępne tylko do niezbędnych celów urzędowych.

3.      W Domu przestrzegana jest tajemnica korespondencji mieszkańca.

 

§ 13

Mieszkaniec ma prawo do:

1)      Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez dom i korzystanie z nich,

2)      Uzyskania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,

3)      Pomocy w zaspokajaniu swoich codziennych potrzeb,

4)      Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących jego osoby- gdy jest świadomy swoich decyzji i nie jest osobom ubezwłasnowolnioną z mocy prawa.

 

§ 14

Dom umożliwia rodzinie i opiekunom Mieszkańca uczestniczenie w opiece i pielęgnacji Mieszkańca, pod warunkiem realizowania jej w ścisłej współpracy z pracownikami Domu i w sposób niedezorganizujący pracy tych pracowników lub naruszający lub zmieniający zalecenia medyczne lekarzy.

 

§ 15

1.      Mieszkaniec, którego rodzina wyraża zgodę i nie jest osobom prawnie ubezwłasnowolnioną ma prawo swobodnego poruszania się poza Domem, zgodnie ze swoimi możliwościami zdrowotnymi.

2.      W przypadku pozostawania mieszkańca poza Domem w godzinach nocnych, należy powiadomić o tym opiekuna. W razie nie uzgodnienia nieobecności trwającej dłużej niż 24 godziny, Pracownik Domu powiadamia policję.

3.      W czasie przebywania mieszkańca poza Domem, żadem Pracowni Domu nie ponosi za niego odpowiedzialności.

 

§ 16

1.      Mieszkaniec Domu,który nie jest osobom prawnie ubezwłasnowolnioną samodzielnie zarządza własnymi sprawami osobistymi i finansowymi, a w szczególności samodzielnie decyduje:

1)      o wyborze trybu swojego życia (tj. o zajęciach i sposobach spędzania czasu),

2)      o wyborze pory i formy swojego wypoczynku np. położeniu się do łóżka, 

3)      o paleniu lub niepaleniu tytoniu, z tym, że palenie może się odbywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych i na własne ryzyko, pamiętając, że palenie szkodzi zdrowiu, ze szczególnym przestrzeganiem instrukcji w sprawie ochrony przeciwpożarowej obowiązującej w Dom.

4)      o wszystkich innych sprawach życia prywatnego (osobistego), o ile nie naruszają praw innych osób (mieszkańców, pracowników, osób trzecich).

 

5)      Ze względów zdrowotnych i komfortu innych zamieszkałych w Domu osób mieszkańcy nie powinni nadużywać napojów alkoholowych. Mieszkaniec, decydując się na spożywaniu alkoholu, sam ponosi odpowiedzialność za powstałe z tego skutki. W przypadkach upojenia alkoholowego oraz zachowania agresywnego pracownicy mogą użyć środków przymusu bezpośredniego.

6)      Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych:

a)      poza swoim pokojem, w pomieszczeniach ogólnych i bez zgody współmieszkańca,

b)      w ilościach skutkujących upojeniem alkoholowym.

c)      gdy zakłóca to spokój innym mieszkańcom.

d)      W przypadku zakłócenia spokoju przez mieszkańca Domu pod wpływem alkoholu, pracownicy Domu mają prawo wezwać odpowiednie organa porządkowe, lub w przypadku działań cyklicznych rozwiązać umowę o pobyt z tym Mieszkańcem

 

§ 17

Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w Domu Pogodnej Starości zgodnie z zawartą umową o pobyt.

 

§ 18

Mieszkańcom Domu przysługuje prawo składania skarg i wniosków we wszystkich sprawach.

Można je składać do Pracownika Socjalnego lub do Kierownika Domu.

 

§ 19

Mieszkaniec ma prawo do zrezygnowania z pobytu w Domu, po uprzednim zawiadomieniu Kierownika Domu i przedstawieniu swojej woli na piśmie, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianej a art. 54 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 20

1.      Mieszkaniec Domu powinien:

a)      Przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zarządzeń wewnętrznych Kierownika Domu (regulaminów, instrukcji, itp.) norm i zasad współżycia społecznego w kontaktach z innymi mieszkańcami i pracownikami Domu (uprzejmość, życzliwość, itp.) dbać o estetykę i kulturę w miejscu zamieszkania,

b)      szanować i nie niszczyć mienia Domu lub innych współmieszkańców, a także pokryć koszty naprawienia szkód, które wyrządził.

c)       oszczędnie używać energii elektrycznej i wody,

d)      dbać o ład i porządek,

e)       przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o swój wygląd zewnętrzny.2.      Mieszkaniec Domu ma obowiązek:

a)      udostępnić swój pokój w celu sprzątnięcia w obowiązujących na terenie Domu godzinach lub w innym terminie uzgodnionym z pokojowa,

b)      udostępnić swój pokój, celem wykonania przez pielęgniarkę niezbędnej kontroli i zabiegów dotyczących stanu zdrowia i pielęgnacji mieszkańca;

c)      udostępnić swój pokój, celem sprawdzenia stanu pokoju pod kątem przepisów przeciwpożarowych, stanu higienicznego,

d)      udostępnić swój pokój, celem wykonania planowanych (po uzgodnieniu z mieszkańcem) prac technicznych i budowlanych (malowanie, wymiana wyposażenia, osprzęt itp.), usunięcia awarii technicznej, wykonania prac konserwacyjnych, a także innych czynności wymaganych odpowiednimi przepisami z zakresu prawa budowlanego (okresowe kontrole, przeglądy, itp.),

e)      bezwzględnie przestrzegać ciszy nocnej, obowiązującej od godz. 22:00 do 6:00     rano,

f)      przychodzić na posiłki w wyznaczonych godzinach oraz zajmować wcześniej ustalone miejsce przy wyznaczonym stoliku,

g)      terminowo wnosić opłatę za pobyt w Domu, zgłaszania wszystkich zauważonych usterek i awarii bezzwłocznie na portierni pracownikowi pierwszego kontaktu lub pielęgniarce dyżurnej.3.      Zabrania się mieszkańcom:

a)      wyrzucania resztek jedzenia, śmieci i innych przedmiotów przez okna Domu,

b)      zabierania ze stołówki naczyń i sztućców,

c)      przenoszenia do pokoi mieszkalnych sprzętów i przedmiotów stanowiących wyposażenie pomieszczeń ogólnodostępnych,

d)      ze względów sanitarno-epidemiologicznych trzymania oraz karmienia zwierząt, które dostały się na teren wokół Domu  (np. ptaki, koty).

e)      Palenie tytoniu (papierosów) na terenie Domu, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,

f)      Dokonywania jakichkolwiek zmian technicznych  w pokojach mieszkalnych, bez wiedzy i zgody Kierownika Domu.

 

4.      Mieszkaniec ma obowiązek dbać o zachowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności nie używać w pokojach grzałek, piecyków, żelazek i kuchenek elektrycznych, oraz nie używać otwartego ognia poprzez zakaz palenia świeczek, kadzidełek, itp.

5.      Mieszkaniec ma obowiązek w razie jakiegokolwiek zagrożenia, a w szczególności pożarowego, powiadomić najbliższego pracownika, pielęgniarkę dyżurną. W razie zagrożenia musi zachować spokój, postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz podporządkować się osobie prowadzącej akcję ratunkową.

 

§ 21

1.      Odwiedziny mieszkańców odbywać się mogą codziennie w godzinach 9.00 do 20.00

2.      Osoba odwiedzająca zgłasza swój pobyt Opiekunowi/Pracownikowi Socjalnemu, podaje kogo z mieszkańców lub pracowników odwiedza.

3.      Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie mają prawa wstępu do Domu.

4.      Osoby odwiedzające mieszkańców zobowiązane są przestrzegać przepisów obowiązujących  na terenie Domu oraz stosować się do poleceń Kierownika oraz osób przez niego upoważnionych.

 

§ 22

1.      Ustala się ramowy porządek dnia:

1)      toaleta poranna                                                  godz. 7:00-7:30

2)      śniadanie                                                             godz. 7:30-9:00

3)      obiad                                                                   godz. 11:30-13:30

4)      kolacja                                                                 godz. 18:30-20:00

5)  cisza nocna                                                          godz. 22:00-6:002.      Szczegółowy zakres usług, a tym samym dostosowanie ramowego porządku dnia zależne jest do indywidualnych potrzeb mieszkańca.§ 23

Świadome naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zakłócania spokoju mieszkańcom, pociąga za sobą przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej przez Kierownika Domu.

 

§ 24

1.      We wszystkich innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, a także celem wyjaśnienia i rozwiązania wszystkich problemów, mieszkaniec może zawsze zwrócić się do Pracownika Socjalnego, Opiekuna lub Kierownika Domu.

2.      Kierownik Domu jest dyspozycyjny w zależności od potrzeb mieszkańców. Przyjmuję interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-10:00 w swoim gabinecie.…………………………..

Zapoznałem/am się z ww. Regulaminem

oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania

(data oraz czytelny podpis)