REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POGODNEJ STAROŚCI

w ŁOWICZU

Łowicz, sierpień 2019 roku.

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin organizacyjny Domu Pogodnej Starości w Łowiczu, zwany

dalej „Regulaminem” określa organizację, zasady działania oraz zakres i poziom

usług świadczonych przez Dom Pogodnej Starości w Łowiczu

zwanym dalej „Domem”.

§ 2

Dom Pogodnej Starości w Łowiczu działa na podstawie:

1) Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.

Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami),

2) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

3) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę,

4) ewentualnych konkretnie wydanych dla danej placówki regulacjach Wojewody.

5) Niniejszego regulaminu

6) Statutu Domu Pogodnej Starości

§ 3

1.Dom Pogodnej Starości jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Fundację „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”; 99-400 Łowicz ul. Papieska 6.

podległą bezpośrednio właściwemu co do miejsca siedziby Sądowi Rejestrowemu oraz Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

2.Siedzibą Domu Pogodnej Starości jest miasto Łowicz.

3.Dom jest zlokalizowany w Łowiczu przy ulicy Papieskiej 6.

4.Dom używa nazwy : Dom Pogodnej Starości

§ 4

1. Dom działa na zasadzie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, przeznaczony jest łącznie dla 97 osób.

2. Dom jest placówką stacjonarną, umożliwiającą mieszkańcom pobyt zarówno stały

jak i okresowy – zapewniającą całodobową opiekę.

3. Dom świadczy usługi bytowe,opiekuńcze i wspomagające mieszkańcom Domu, w szczególności mające na celu pomoc w czynnościach życia codziennego osób niepełnosprawnych przebywających w Domu.

4). Dom prowadzi usługi na rzecz osób starszych, przewlekle chorych,

niepełnosprawnych i innych wymagających całodobowej opieki.

5). W zakres świadczonych usług zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wchodzą usługi:

1)opiekuńcze zapewniające:

a) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych

b) pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby

c) opiekę higieniczną

d) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych

e) kontakty z otoczeniem

2) bytowe zapewniające:

a) miejsce pobytu

b) wyżywienie

c) utrzymanie czystości

ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA DOMEM

§ 1

1.Pracą Domu kieruje Kierownik placówki.

2.Kierownik odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Pogodnej Starości.

3. Na zewnątrz Dom reprezentować może: Kierownik Domu lub członek Zarządu Fundacji.

3.W działalności Domu obowiązują zasady praworządności, sprawiedliwości,

gospodarności, służebności wobec swoich klientów i współdziałania ze

społeczeństwem.

4.Zasady postępowania oraz standardy zachowania pracowników Domu określa

ogólny kodeks etyczny oraz Kodeks Pracy.

§ 2

1.Kierownik kierując Domem, w szczególności:

1) określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Domu,

2) dokonuje podziału zadań w kierownictwie Domu i kieruje ich pracą,

3) określa zasady polityki kadrowej, dba o należyty dobór pracowników i

podnoszenie ich kwalifikacji,

4) rozstrzyga sprawy sporne miedzy pracownikami,

5) zapewnia nadzór nad praca podległych pracowników,

7) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Domu dyscypliny pracy i

właściwego stosunku do mieszkańców Domu,

8) prowadzi nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług,

9) sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad opracowywaniem i realizacją

indywidualnych planów wspierania mieszkańców,

10) wykonuje nadzór nad warunkami życia mieszkańców.

2.Kierownik może zapewnić system kontroli zarządczej w trybie rocznym.

Do tworzenia planu kontroli zarządczej Kierownik deleguje podległą mu osobę np. Kierownika działu czy pracownika socjalnego. Plan obejmuje:

1) zgodność działalności z przepisami prawa,

2) skuteczne i efektywne działania,

3) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego zachowania,

4) efektywność i skuteczność przepływu informacji,

5) zarządzanie ryzykiem.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA DOMU

§ 1

I. W skład struktury organizacyjnej Domu Pogodnej Starości w Łowiczu wchodzą dwa działy:

I.I Dział opiekuńczo – terapeutyczny, jego pracą zarządza Kierownik działu (w przypadku braku zarządza nim bezpośrednio Kierownik Domu) w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1. Pielęgniarki,

2. Opiekunowie,

3. Pokojowe,

4. Fizjoterapeuci.

I. II. Dział administracyjny, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1. Kierownik Domu.

I. III. Dział gospodarczy, w skład którego wchodzą stanowiska pracy:

1. Sprzątaczka/Pracownik gospodarczy.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKÓW DOMU

§ 1

I. Zakres obowiązków i zadania działu opiekuńczo – terapeutycznego:

  1. Obowiązki pielęgniarki:

 1. Opieka nad mieszkańcami Domu Pogodnej Starości w Łowiczu,

  w szczególności nad leżącymi i niepełnosprawnymi,

 2. Wykonywanie pracy starannie i sumiennie,

 3. Dbanie o dobre imię placówki. Tworzenie rodzinnej atmosfery Domu,

 4. Konsultacje z pracownikami działu opiekuńczo-terapeutycznego dotyczące stanu zdrowia mieszkańców,

 5. Prowadzenie dokumentacji medycznej przebywających mieszkańców,

 6. Udział w wizytacjach sprawdzających czystość domu i mieszkańców,

  stosownie do obowiązujących procedur i norm,

 7. Ustalenie i zgłoszenie kierownikowi działu zapotrzebowania w leki

  pierwszej pomocy, środki opatrunkowe, dezynfekcyjne, potrzebny sprzęt

  medyczny oraz ich zakup,

 8. Udział w wizytach lekarskich, konsultacje lekarskie, rozkładanie leków wg zleceń lekarskich, składanie zapotrzebowania rodzinie na pieluchomajtki,

 9. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej stosownie do stanu zdrowia, diagnozy

  lekarskiej, podawanie leków,

 10. Wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem higieny mieszkańców (mycie, obcinanie paznokci), pomoc w ubieraniu, rozbieraniu,

 11. Wykonywanie czynności diagnostycznych i zabiegów leczniczych,

 12. Pomaganie przy posiłkach, współpraca z firmą cateringową

  w zakresie stosowania diet, karmienie podopiecznych,

 13. Udzielanie pierwszej pomocy,

 14. Prowadzenie edukacji zdrowotnej z mieszkańcami,

 15. Utrzymanie kontaktu z rodziną mieszkańca (udziela informacji, zawiadamia o stanie zdrowia),

 16. Dokumentowanie przebiegu pracy,

 17. Wspieranie Mieszkańców w zaspokajaniu potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych,

 18. Pomoc w organizacji imprez kulturalnych,

 19. Dbałość o miejsce pracy oraz powierzony sprzęt medyczny,

 20. W razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia bądź w wypadku pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca, pielęgniarka aktualnie pełniąca dyżur zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie w zależności od pory dnia: lekarza POZ/Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną lub zespół ratownictwa medycznego,

 21. W razie śmierci mieszkańca Domu, pielęgniarka zobowiązana jest postępować zgodnie z wydaną przez Kierownika procedurą na wypadek śmierci mieszkańca Domu Pogodnej Starości w Łowiczu,

 22. Szczegółowe przekazywanie informacji osobie przejmującej dyżur na temat: stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców całego domu,

 23. Wykonywanie wszystkich innych poleceń przełożonego przełożonego i czynności służbowych nie wymienionych w niniejszym zakresie obowiązków, a wiążących się z miejscem pracy.

  1. Obowiązki opiekuna:

 1. Zapewnienie właściwej opieki nad Mieszkańcami Domu,

 2. Wykonywanie pracy starannie i sumiennie,

 3. Dbanie o dobre imię placówki. Tworzenie rodzinnej atmosfery Domu,

 4. Zgłaszanie do pielęgniarki pełniącej dyżur wszelkich zmian w stanie zdrowia Mieszkańca,

 5. Wykonywanie czynności związanej z utrzymaniem higieny Mieszkańców: mycie, obcinanie paznokci, pomoc w ubieraniu, rozbieraniu,

 6. Pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej mieszkańców,

 7. Zapewnienie mieszkańcom pomocy w adaptacji i w zabezpieczeniu mienia osobistego,

 8. Wykonywanie czynności diagnostycznych pomiar RR, HR, SpO2, oddechów, temperatury,

 9. Pomaganie przy posiłkach – wydawanie, karmienie,

 10. Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów,

 11. Czynny udział w posiedzeniach zespołu opiekuńczo-terapeutycznego oraz realizacja podjętego planu,

 12. Prowadzenie ewidencji nieobecności mieszkańców, księgi wejść i wyjść,

 13. Dokumentowanie przebiegu pracy,

 14. Wspieranie Mieszkańców w zaspokajaniu potrzeb fizycznych, psychicznych i duchowych,

 15. Pomoc w organizacji imprez kulturalnych,

 16. Dbałość o miejsce pracy i powierzony sprzęt,

 17. W razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia bądź w wypadku pogorszenia się stanu zdrowia mieszkańca, opiekun aktualnie pełniący dyżur zobowiązana jest powiadomić niezwłocznie w zależności od pory dnia: lekarza POZ/Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną lub zespół ratownictwa medycznego w celu uzyskania pomocy,

 18. W razie śmierci mieszkańca Domu, opiekun zobowiązany jest postępować zgodnie z wydaną przez Kierownika procedurą na wypadek śmierci mieszkańca Domu Pogodnej Starości w Łowiczu,

 19. Szczegółowe przekazywanie informacji osobie przejmującej dyżur na temat: stanu zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców całego domu,

 20. Wykonywanie wszystkich innych poleceń przełożonego i czynności służbowych nie wymienionych w niniejszym zakresie obowiązków, a wiążących się z miejscem pracy.I.III Obowiązki pokojowej:

1. Utrzymanie w pełnej sprawności wyposażeniu Domu,

2. Utrzymanie w czystości, wymiana ręczników, pościeli i ubrań Pensjonariuszy,

3. Zapewnienie pełnego zaopatrzenia niezbędnego do prawidłowego

funkcjonowania Domu, Funkcjonowaniem pralni zarządza wydelegowana pokojowa.

Środki chemiczne do prania odzieży osobistej, bielizny osobistej lub odpłatność za te środki figuruje po stronie Pensjonariusza.

4. Prowadzenie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad magazynem i

zaopatrzeniem,

5. Zabezpieczenie pomieszczeń i mienia przed kradzieżą i pożarem,

zgłaszanie rzeczy zaginionych do pracowników działu opiekuńczo – terapeutycznego,

6. Współpraca z działem terapeutyczno-opiekuńczym,

7. Pomoc przy wydawaniu posiłków i karmieniu mieszkańców,

8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

I.IV Obowiązki fizjoterapeuty:

 1. Dokonywanie oceny stanu pacjenta,ustalanie programu oraz wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z wykorzystaniem różnych metod fizjoterapii,

 2. Prowadzenie dokumentacji,kontrolowanie postępów fizjoterapii,dobór i dopasowywanie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych różnego rodzaju (przedmioty ortopedyczne),

 3. Nauka pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi (przedmiotami ortopedycznymi),

 4. Prowadzenie działalności profilaktycznej – popularyzowanie zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania niepełnosprawności osób w różnym wieku,

 5. Wydawanie opinii w związku ze stanem funkcjonalnym pacjentów poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.

§ 2

I. Zakres obowiązków i zadania działu administracyjnego:

I.I Obowiązki Kierownika Domu:

1. Organizowanie i kierowanie pracą podległego personelu,

-jest przełożonym opiekunów, pielęgniarek, pokojowych, terapeuty, instruktora terapii zajęciowej, etc., bądź zlecenie kierowania pracom personelu Kierownikowi odpowiedniego działu, którego jest on także przełożonym,

2. Prowadzenie stałego i ścisłego nadzoru nad pielęgnacją mieszkańców Domu, zgodnie z zaleceniami lekarza,

3. Nadzór nad opracowywaniem i realizacją planów działań zmierzających do adaptacji nowych mieszkańców do warunków Domu,

4. Nadzór nad zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki i udzielaniem wsparcia opiekuńczo-bytowego w podstawowych czynnościach życiowych,

5. Nadzór nad udzielaniem mieszkańcom wsparcia terapeutycznego, aktywizującego,usprawniającego, społeczno- kulturalno- religijnego,

6. Nadzór nad opracowywaniem rozkładu zajęć podległego personelu i nad jego przestrzeganiem, udział w opracowywaniu planów urlopów, ustalanie zastępstw na okres nieobecności, nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy podległych pracowników.

7. Czuwanie nad stanem higieniczno-sanitarnym Domu,

8. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji (z wyjątkiem dokumentacji medycznej) zarówno Pensjonariuszy jak i Pracowników,

8. Prowadzenie kontroli nad wydawaniem posiłków mieszkańcom Domu,

9. Organizowanie szkolenia i instruktażu podległego personelu,

11. Organizowanie i pomoc w prowadzeniu wszelkich form terapii, nadzór nad sporządzaniem i realizacją planów pracy na poszczególnych oddziałach,

12. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu mająca na celu zapewnieniem mieszkańcom Domu odpowiedniego poziomu świadczonych usług.

§ 3

I. Zakres obowiązków i zadania działu gospodarczego:

I.I Obowiązki sprzątaczki:

1. Zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,

2. Wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na parapetach, etc.

3. Usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp,

4. Mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,

4. Mycie balustrady schodów, ścian pokrytych glazurą, kabin prysznicowych, drzwi i ościeżnic oraz okien,

5. Stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni,

6. Opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,sprzątanie pomieszczeń dodatkowych,

7. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości,

8. Zgłaszanie bezpośrednio Kierownikowi Domu zauważonych awarii, uszkodzeń w urządzeniach i pomieszczeniach oraz deficytu środków czystości,

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

ROZDZIAŁ V

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU:

§ 1

Pobyt w Domu jest odpłatny ustalony przez Kierownika Domu Pogodnej Starości lub Prezesa Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”

§ 2

Płatności za pobyt odbywają się przelewem na rachunek bankowy Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II” o numerze: 98 1240 1819 1111 0010 0705 1480. Przelew bankowy winien zawierać imię i nazwisko Pensjonariusza za którego pobyt jest ponoszony oraz numer zawartej umowy.

§ 3

Stawka za pobyt ustalana jest indywidualnie przy podpisywaniu umowy z pensjonariuszem, a zmiana stawki wymaga aneksu do tej umowy.

§ 4

Odpłatności za pobyt pobierane są z góry na następny miesiąc tj. miesiącu poprzednim – zgodnie z zawartą z Pensjonariuszem umową do dnia 25 każdego miesiąca. Przy czym liczy się się data wpływu środków na konto Fundacji „Czyń Dobro im. Jana Pawła II”. Płatność może występować w innym terminie- jeżeli ustalono to z Kierownikiem na etapie podpisywania umowy o pobyt.

§ 5

Brak zaksięgowania środków w powyższym terminie na koncie Fundacji skutkuje powiadomieniem osoby kontaktowej ze strony Pensjonariusza o konieczności zapłaty, w przypadku dalszego braku wpływu środków do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc, Fundacja może zerwać umowę o pobyt.

§ 6

W przypadku zrezygnowania z usług Domu bądź śmierci mieszkańca zwracana jest nadpłacana z góry kwota za pobyt za niewykorzystane dni do końca miesiąca na wskazane konto w umowie o pobyt.

§ 7

Z każdym mieszkańcem lub prawnym opiekunem zostaje zawarta indywidualna

umowa cywilno – prawna, bez terminu wypowiedzenia- zgodna z prawem konsumenckim.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA

§ 1

I. Mieszkaniec ma prawo do:

organizowania czasu wolnego według własnego uznania bez pogwałcenia przy tym ogólno-przyjętych zasad bezpieczeństwa,

– należytego i godnego traktowania przez pracowników Domu i innych mieszkańców,

– uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i zasadach z nich

korzystania,

– uzyskania właściwej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb,

– pomocy ze strony opiekuna w rozwiązywaniu osobistych

problemów,

– posiadania własnych, a jednocześnie spełniających wymogi sanitarne sprzętów i

przedmiotów osobistych,

– posiadania i korzystania z własnego ubrania i bielizny osobistej,

– oddawania rzeczy i przedmiotów wartościowych do depozytu Domu,

– zgłaszania propozycji i potrzeb w urządzaniu zajmowanego mieszkania,

– utrzymywania kontaktów z rodziną i bliskimi osobami,

– włączanie się do pracy na rzecz Domu,

– swobodnego wypowiadania swoich uwag na temat organizacji Domu, realizacji

poprzez Dom praw mieszkańców, oraz w innych istotnych sprawach,

– przebywania poza Domem w okresach dłuższych niż doba po uprzednim

powiadomieniu Kierownika Domu. Jeżeli osoba posiada opiekuna prawnego, zgoda na pobyt poza Domem musi zostać przez niego zaakceptowana pisemnie.

– przygotowywania sobie dodatkowych posiłków w ogólnie dostępnym aneksie

kuchennym,

– uzyskania aktualnej informacji o opłatach za pobyt w Domu i okresu przebywania

poza Domem,

– zamieszkania w wybranym bądź zaproponowanym przez Kierownika domu pokoju.

Pokój mieszkalny stanowi namiastkę domu rodzinnego, każde wejście osoby tam nie

mieszkającej – wymaga zgody mieszkańca tego pokoju,

– zgłaszania skarg i wniosków do pracowników działu terapeutyczno – opiekuńczego i Kierownika Domu,

– osobistych rozmów z Kierownikiem Domu w sprawie skarg i wniosków.

Dni przyjęć: poniedziałek-piątek w godzinach 7:00-15:00.

– korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych

przepisów.

§ 2

I. Obowiązkiem mieszkańca jest:

– dbałość o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, troska o mienie Domu,

a w szczególności będące w bezpośredniej jego dyspozycji,

– uzyskanie zgody Kierownika Domu na wszelkie zmiany w mieszkaniu związane zdemontowaniem urządzeń i sprzętu,

– niezwłoczne powiadomienie personelu Domu o awarii, uszkodzeniu sprzętu lub

urządzeń Domu,

-właściwe korzystanie z kuchni podręcznej, dbanie o ich stan i porządek oraz nie wynoszenie sprzętu,

-przestrzegania ustalonych godzin spożywania posiłków:

śniadanie – 730 – 9:00

obiad – 1300 – 1330

kolacja – 1630 – 1730

– ponoszenie terminowych opłat za pobyt w Domu, termin wpłaty ustalony jest w umowie zawieranej z pensjonariuszem/opiekunem prawnym tej osoby.

– kulturalne i życzliwe zachowanie się w stosunku do innych mieszkańców i pracowników Domu,

– przestrzeganie przyjętych zasad współżycia pomiędzy mieszkańcami i pracownikami oraz stosowanie się do zaleceń Kierownika Domu, oraz pracowników

działu terapeutyczno- opiekuńczego,

– zachowanie takiego stanu trzeźwości by nie powodował on zagrożenia Pensjonariuszy i Pracowników,

– przestrzegania zakazu palenia w Domu, poza miejscami do tego wyznaczonymi,

– zgłaszanie opiekunowi/pielęgniarce dyżurnej zamiaru przebywania poza Domem,

– w przypadku nieobecności – pisemnego zgłoszenia trzy dni przed terminem

Kierownikowi Domu lub dyżurującej pielęgniarce,

– powiadomienie Kierownika Domu o sytuacjach uniemożliwiających powrót do Domu w terminie wcześniej ustalonym. W takich sytuacjach mieszkaniec ma obowiązek podać nowy termin powrotu,

– zgłaszanie opiekunowi faktu przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych,

– przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600 ,

– placówka organizuje w razie konieczności wizytę lekarza pierwszego kontaktu, jeśli Pensjonariusz lub prawny jego Opiekun nie wyraża zgody na świadczenie usług przez tego lekarza to sam, we własnym zakresie umawia wizyty lekarskie, łącznie ze specjalistycznymi oraz zapewnia transport i opiekę podczas wizyty lekarskiej,

– Pensjonariusz lub jego prawny opiekun realizuje recepty we własnym zakresie i dostarcza leki do Pielęgniarki, lub za porozumieniem zaopatrzenie w leki realizowane jest bez angażowania Pensjonariusza/Opiekuna prawnego poprzez pracowników Domu,

– Pensjonariusz/rodzina Pensjonariusza/opiekun prawny dostarcza środki

hignieniczne t.j. pampersy, wkładki higieniczne, podkłady etc. oraz w razie potrzeby materac przeciwodleżynowy gdy okaże się on niezbędny.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

§ 1

Przypadki nie stosowania się do niniejszego Regulaminu będą przedmiotem

rozpatrywania przez Kierownika Domu, który wyda stosowne upomnienie a w skrajnych przypadkach może wymówić osobie niestosującej się zawartą umowę o pobyt.

§ 2

Kierownik Domu zobowiązany jest zapoznać z postanowieniami niniejszego

Regulaminu:

1. pracowników Domu,

2. mieszkańców Domu,

3. wolontariuszy pracujących na rzecz Domu.

§ 3

Do niniejszego regulaminu załącznik stanowią procedury, które wydaje Kierownik Domu.

Każdy zatrudniony pracownik zobowiązany jest ich bezwzględnie przestrzegać.

§ 4

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Kierownika placówki.

…………………………..

Kierownik

Domu Pogodnej Starości w Łowiczu